Privacy Policy

Privacy Policy

PRS Medical

Laatst bijgewerkt: 5 juni 2018


Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: PRS Pressure Relief Systems Medical b.v.b.a., met maatschappelijke zetel te Wingepark 53, 3110 Rotselaar en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0861.974.068 (hierna: “PRS Medical”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Artikel 1 – Algemeen
1.1. PRS Medical leeft de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 na, alsook de bepalingen omtrent het versturen van reclame, zoals bepaald in ePrivacyrichtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 en in artikel XII.12-14 Wetboek Economisch Recht.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is PRS Medical. PRS Medical is niet verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, maar heeft toch besloten om een FGB aan te stellen. Voor alle vragen, verzoeken, opmerkingen en klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt terecht bij:
Dhr. Armin Peeters
DPO
Wingepark 53
B-3110 Rotselaar
Tel: +32 16 44 01 45
Fax: +32 16 44 01 50
Email: a.peeters@prs-medical.eu

Artikel 2 – Verwerkingsactiviteiten, Doeleinden, Rechtsgronden en Bewaartermijnen
2.1. Bij het gebruik van ons online contactformulier verwerken wij uw identiteits- en contactgegevens, uw vraag of opmerking en eventueel onderneming en telefoonnummer.
De doeleinden van deze verwerking bestaan voornamelijk in het beantwoorden van uw vragen en opmerkingen en eventuele nazorg nadien.
De rechtsgrond van deze verwerkingsactiviteit betreft toestemming (art. 6.1.a AVG) en de dienstverlening in het kader van een overeenkomst (art. 6.1.b AVG).
Wij bewaren uw gegevens en de gevoerde correspondentie zolang de door u gestelde vragen of opmerkingen nog niet helemaal beantwoord zijn. Na antwoord op uw vragen of opmerkingen, bewaren we deze gegevens nog twee jaar voor statistische doeleinden.

2.2. Onze Website maakt gebruik van cookies. Voor de voorwaarden omtrent cookies verwijzen we naar artikel 8 van deze Privacy & Cookie Policy.

2.3. Indien u wenst te solliciteren bij ons, maakt u ons uw curriculum vitae en motivatiebrief over en verwerken wij alle daarin opgenomen gegevens en andere data die u ons doorgeeft in het kader van uw applicatie bij ons voor een betrekking. Deze gegevens omvatten doorgaans (doch zonder beperking) identiteits- en contactgegevens, opleiding en carrière, bekwaamheden en talenkennis, ervaringen, foto, motivatie, wensen en eventueel aanbevelingen van externen. Indien niet wilt dat wij bepaalde gegevens over u bijhouden, vragen wij u vriendelijk om deze ook niet mee te delen.
De doeleinden van deze verwerking bestaan voornamelijk in de evaluatie door ons van uw kandidatuur, hetzij voor de omschrijving van een welbepaalde functie, hetzij van de noodzaak van uw profiel binnen onze organisatie (in het kader van een open sollicitatie).
De rechtsgrond van deze verwerkingsactiviteit betreft het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst (art. 6.1.b AVG).
Wij bewaren uw gegevens en de gevoerde correspondentie zolang onze evaluatie van uw kandidatuur loopt. Indien u wordt aangenomen wordt een deel van uw sollicitatiegegevens verder verwerkt bij het bijhouden van onze personeelsdossiers, waarvan de omschrijving is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of arbeidsreglement. Indien u wordt geweigerd, worden uw gegevens na één jaar verwijderd.

2.4. Indien u betrokkene bent van persoonsgegevens binnen één van de voorgaande verwerkingsactiviteiten en u wenst uw wettelijk toegekende rechten (zoals omschreven in artikel 4 van deze Privacy Policy) uit te oefenen, vragen wij een kopij van uw identiteitskaart op.
Het doeleinde van deze verwerking is ons in staat te stellen te verifiëren dat een aanvrager ook effectief betrokkene is van de persoonsgegevens die het voorwerp uitmaken van de uitoefening van zijn rechten. Deze verificatie kadert in het nemen van passende organisatorische maatregelen tot beveiliging van uw gegevens.
De rechtsgrond van deze verwerkingsactiviteit betreft onze gerechtvaardigde belangen (art. 6.1.f AVG), meer bepaald onze plicht tot het nemen van passende organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij zien hier wettelijk toe verplicht en menen dat deze maatregel een afdoende invulling zou moeten uitmaken.
Wij bewaren de scan of kopij van uw identiteitskaart enkel voor identiteitscontrole. Van zodra de verificatie is gebeurd, wordt het document onmiddellijk verwijderd.

Artikel 3 – Doorgifte
3.1. Doorgifte aan derden:
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van PRS Medical, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien PRS Medical failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van PRS Medical geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
PRS Medical zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat PRS Medical uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
PRS Medical zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.2. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat PRS Medical uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. PRS Medical zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Uw rechten
4.1. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

4.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan PRS Medical. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

4.3. Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Aangezien de huidige verwerking gericht is op direct marketing, kunt u uw recht op verzet tegen het verder gebruik van persoonsgegevens inroepen zonder enige opgave van reden of motief.

4.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

4.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Aangezien de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.

4.6. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren en zich daartoe te richten naar onze FGB Dhr. Armin Peeters, hetzij per e-mail naar a.peeters@prs-medical.eu, per post naar PRS Medical n.v., Dhr. Armin Peeters, Wingepark 53, B-3110 Rotselaar.
Indien u met ons contact opneemt voor de uitoefening van uw rechten, zonder rechtstreeks fysiek contact, dienen wij uw identiteit na te gaan om de vertrouwelijkheid van uw gegevens veilig te stellen. Om die reden vragen wij u om bij iedere aanvraag tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens een kopie van Uw identiteitskaart bij te voegen.

4.7. Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

4.8. Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
GBA
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 5 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
5.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
5.2. In geen geval kan PRS Medical aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
5.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 6 – Toegang door derden
6.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
6.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 7 – Cookies
7.1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van PRS Medical en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

7.2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
Wij zijn verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

7.3. Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies
Naam: has_jas
Herkomst: PRS Medical
Functie: Controle op gebruik van Javascript om de website aangepast aan te bieden
Bewaartijd: Sessie

Niet-functionele cookies
Naam: _ga | _gat | _gid
Herkomst: Google | Google | Google
Functie: Analytische cookie die het gebruik door de bezoeker van de website analyseert. | Analytische cookie om request rates te versnellen | Analytische cookie die het gebruik door de bezoeker van de website analyseert.
Bewaartijd: 2 jaar | Sessie | Sessie


Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

7.4. Uw toestemming:
Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.
U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op. Voor al onze contactgegevens verwijzen we naar artikel 4.6 van deze Privacy & Cookie Policy.


Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/